Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának jóváhagyása iránt

Az Szjtv. 1. § (12) bekezdése értelmében, a nyereményigazolások zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának jóváhagyása iránt a szervező a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon terjeszthet elő kérelmet.

Kulcsszavak: szerencsejáték nyereményigazolás

Érvényes és hatályos engedéllyel rendelkező kártyatermet üzemeltető gazdasági társaság.

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

Amennyiben az érvényes és hatályos engedéllyel rendelkező szerencsejáték szervező az általa szervezett engedély-köteles szerencsejátéka lebonyolításához nem papír alapú, a hatóság által rendszeresített és hitelesített bizonylatot kíván használni, kérelmeznie kell a hatóságtól nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának jóváhagyását.

Fontos, hogy a szervező valamennyi nyereményigazolást minden engedélyezett szerencsejátéka tekintetében köteles egységes módon kiállítani, tehát példásul nem megengedett hogy ugyanaz a szervező a távszerencsejátékban zárt számítástechnikai rendszeren keresztül, a fogadás tekintetében pedig papír alapú bizonylaton állítson ki nyereményigazolást, ugyanez a szabály igaz arra is, ha például  valamely szervező egyidejűleg játékkaszinót és online kaszinót is üzemeltet, vagy egy szervező több játékkaszinót, vagy valamely más szervező egyidejűleg több kártyatermet üzemeltet.

A fentiekből az is következik, hogy papír alapú bizonylaton történő nyereményigazolásról a zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő nyereményigazolás alkalmazására történő áttérésnek a szervező minden engedélyezett tevékenysége tekintetében azonos időpontban is kell történnie.

A szervezők a részvételi szabályzatukban kötelesek rögzíteni a nyereményigazolás kiadásának feltételeit, annak rendjét.

Érdemes megjegyezni, hogy amennyiben a nyeremény kifizetése a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti fizetési módok szerint történik (lásd még a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2007. (XII. 14.) MNB rendelet 28. §-ában foglaltakat), a fizetési megbízás közlemény rovatában a „Nyereményigazolás céljára nem alkalmas” szöveget kell feltüntetni. (Ilyen esetek lehetnek például a banki, vagy a készpénz átutalások.)

A kérelem elektronikus úton, az ügyfél Cégkapuján keresztül ÁNYK nyomtatvány benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb jogszabályokban a nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításához szükséges kérelemmel kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek, illetőleg rendelkezik-e a kérelmező a szerencsejáték biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges, az Szjtv. és Vhr. által előírt, személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel, továbbá a szervező rendelkezik-e a hatóság által megállapított személyi megfelelőséggel és alkalmas-e a kérelmezett szerencsejáték-szervező tevékenység folytatására. Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljeskörűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (a nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállítását határozattal jóváhagyja).

A kérelmet a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

SZF_26 jelű Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának jóváhagyása iránt elnevezésű nyomtatvány.

A kérelemhez csatolni kell:

További benyújtandó iratok:

SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

A nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállítása iránti kérelem jóváhagyása közigazgatási hatósági eljárás keretében történik, a kérelem benyújtása illetékmentes, illetőleg a kérelmezőt nem terheli igazgatási szolgáltatási díjfizetésre vonatkozó kötelezettség sem.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Ügyintézés/Nyomtatványok, űrlapok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A hatóság a kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hatóság a kérelem elbírálásához előírhatja a kérelem egyes adatainak részletezését, kiegészítését. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező. Ha a kérelem és mellékleteinek hiányosságait az ügyfél a teljesítési határidőn belül nem pótolja és határidő hosszabbítást nem kér, akkor az eljárás megszüntetésére kerül sor. Ha a kérelem és mellékletei tartalmilag megfelelőek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad és a nyereményigazolásnak a zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállítását határozattal jóváhagyja. Ha a kérelemben foglaltak a jogszabályi előírásoknak nem felelnek meg, a hatóság elutasító határozatot hoz.

A nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállítás jóváhagyása iránti kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf26/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF