A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet  tartalmazza a bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységek bejelentésére, engedélyezésére vonatkozó szabályokat.

">

ZALAEGERSZEG - IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet  tartalmazza a bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységek bejelentésére, engedélyezésére vonatkozó szabályokat.

Kulcsszavak: IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Telephely fekvése szerint illetékes település jegyzője

A Korm. rendelet 2. számú mellékletében található tevékenységek - kivéve amelyek bejelentés alapján végezhetők - csak jogerős telepengedély birtokában kezdhetők meg, illetve folytathatók.

Zalaegerszeg közigazgatási területén a telepengedély köteles tevékenység gyakorlója a R. által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez telepengedély iránti kérelmet benyújtani.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepengedélyezési eljárást szakhatóságok bevonásával folytatja le.

A telepengedélyt akkor adja ki, ha megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen végezhető, illetve a szakhatósági hozzájárulások, alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartás adataiban, a tevékenység végzőjének személyében (jogosult személyében történő változás), valamint a tevékenységi körben bekövetkezett változások:

Nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásra vonatkozó szabályok:

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

Jogosult személyében történő változásra vonatkozó szabályok:

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás esetén a jegyző a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásra vonatkozó eljárást folytatja le.

A változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Telepen folytatott tevékenységi kör bővítésére vonatkozó szabályok:

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén a bejelentésre, telepengedélyezésre vonatkozó eljárást kell lefolytatni.

A tevékenység végzésére vonatkozó szabályok megsértésének jogkövetkezményei:

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Termelő tevékenység esetén:

Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Szolgáltatási törvény hatálya alá tartozó tevékenység esetén:

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy

b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását. 

A kérelmet elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas IPAR-KERESKEDELEM › TELEPENGEDÉLY cím alatti IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM nyomtatványon lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a bejelentést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. A kérelem valamennyi pontjának kitöltése kötelező, ellenkező esetben hiánypótlásra történő felszólításra kerül sor.

Ügyintézési határidő: 25 nap

Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem nyomtatvány

Engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban 5000 forint. A díjat a ZMJV Polgármesteri Hivatal 11749008-15432704 számú fizetési számlájára kell megfizetni átutalással.

Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak:

• Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály részére: 19.400 Ft, melyet a 10049006-00303066-00000000 számlaszámra;

• Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére: 23.000 Ft, melyet a 10049006-00303066-00000000 számlaszámra;

• Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság részére: 23.000 Ft, melyet a 10047004-00283700-00000000 számlaszámra

átutalási megbízással kell teljesíteni.

Amennyiben a végezni kívánt tevékenység szerepel a R. 5. számú mellékletében a

• Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére: 13.000 Ft, melyet a 10049006-00283724-00000000 számlaszámra átutalási megbízással kell teljesíteni.

A befizetést igazoló dokumentumot mellékelni kell a kérelemhez..

Eljáró szerv, az ügyet intéző osztály

A hatáskör címzettje a címzetes főjegyző.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról  

44/A. § *  (1) A kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője.

Ákr. 112. § [A jogorvoslathoz való jog]

(1) A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

116. § [A fellebbezés általános szabályai]

(1) Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

(2) Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot

a) - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy

b) rendvédelmi szerv helyi szerve hozta. 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/311-474

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról,

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,

2007/2. KSH tájékoztató a gazdasági tevékenységek új osztályozási rendszeréről.

Zalaegerszeg Település