KH KTF Megbízhatóság megállapítása iránti kérelem (öntisztázás) - Közbeszerzési Hatóság

Az űrlap a Kbt. 64. § (1) bekezdése szerinti megbízhatóság megállapítása iránti kérelem (öntisztázás) benyújtására szolgál.

Kulcsszavak: Közbeszerzés Öntisztázás Kizárás Kizáró ok Közbeszerzési Hatóság

Bármely gazdasági szereplő, akivel (amellyel) szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb Kbt. szerinti kizáró ok fennáll.

A benyújtott kérelem informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát a Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére kell bocsátani. A megtett intézkedésekkel kapcsolatos bizonyítékokat a kérelemmel együtt kell benyújtani a Közbeszerzési Hatóság részére.  
A természetes személy kérelmezők kivételével a megbízhatóság megállapítása iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Közbeszerzési Hatóság részére, melyhez csatolni kell a kérelem szerkeszthető formátumú változatát. A Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A megbízhatóság megállapításával kapcsolatos beadványokat a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani az itt elérhető űrlap segítségével. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.
Tekintettel arra, hogy az öntisztázás a Kbt. 188. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló hatósági eljárásnak minősül, az eljárás a Kbt. és az Ákr. rendelkezéseinek megfelelő kérelem benyújtása nélkül nem indulhat meg. Az Ákr. 35. § (1) bekezdése szerint a kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. Az Ákr. 36. § (1) bekezdése szerint továbbá, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.

A Közbeszerzési Hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül, határozat meghozatalával dönt a gazdasági szereplő által hozott intézkedések megfelelőségéről. A sommás eljárás szabályai nem alkalmazhatók. A határidő - indokolt esetben egy alkalommal - legfeljebb tizenöt munkanappal meghosszabbítható.

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
2016. évi CL. törvény (Ákr.)

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG