VESZPRÉM - BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

A beiskolázási támogatás a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, illetve fiatal felnőtt részére, a beiskolázás költségeire tekintettel megállapított támogatás.

Kulcsszavak: beiskolázás, iskolakezdés,

Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 350 %-át.

A támogatás az alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanulót a 16. életévének betöltéséig, a középiskolában vagy szakképző iskolában tanulót az érettségi vagy az első szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb 20. életévének betöltéséig illeti meg.

A beiskolázási támogatás iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen Veszprém Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.).

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem augusztus 1. és szeptember 30. között nyújtható be.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány /e-papír.

Kérelem beiskolázási támogatáshoz

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül.  A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A támogatás összege alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló esetében 10.000 Ft, a középiskolában vagy szakképző iskolában tanuló esetében 12.000 Ft.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település