Budapest 04. ker. - Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve a belterületen és külterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,  a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,  a temető fogalma alá tartozó földterületet,  a víztározó, bányató területét, az erdőt, az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.
 

Kulcsszavak: telekadó

Alanya: Az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ha az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalanya.

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, használatba vétel stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie Budapest Főváros IV. Kerület Újpest önkormányzati adóhatóságához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, illetve az adó tárgyban nem következik be adókötelezettséget érintő változás (pl.: telekalakítás).

Adóügyekben a gazdálkodó szervezetek, valamint  az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek  elektronikus kapcsolattartásra  és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatványok az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Telekadó ügytípusnál kiválaszthatók.

Az elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek  (pl.: magánszemélyek) szabadon rendelkezhetnek  az adóhatósággal történő kapcsolattartás módjáról,  a Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adókötelezettség keletkezéséről, illetve változásáról, az annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig - kell az adatbejelentést teljesíteni.

Az adófizetési kötelezettséget félévenként két egyenlő részletben kell megfizetni, melyek esedékessége: 

Évközben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket az előíró határozat tartalmazza.

 

A telekadó alapja: a telek négyzetméterben számított területe.

A telekadó mértéke 2020. január 1. -től: 

  1. külterületi telek esetében 336 Ft/m2
  2. belterületi telek esetében – a c) pontban meghatározott kivétellel – 344 Ft/m2
  3. a településrendezési szabályok szerint VK (városközponti területek) keretövezetben lévő belterületi telek esetében 353 Ft/m2 

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. Évközben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket az előíró határozat tartalmazza.

TELEKADÓ SZÁMLASZÁM: 12010422-00311563-00100002
 

 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője.

Az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezés, jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

Mentes a telekadó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19.§ alapján:
- az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,

mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek: az az ingatlan,
a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) amelynek a teljes területét - a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével - az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és

c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és

d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti - jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg;

- az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
- az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Az önkormányzati rendelet alapján mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően

- a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas, 1500 m2–t meg nem haladó nagyságú telektulajdon 2 évig.
Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételének) évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételéről számított 2 éven belül) megkezdik

- a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó, egyébként adóköteles telekrész 1000 m2–t meg nem haladó nagyságú része.

Budapest 04. ker. Település