Sopron - Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

Azokra a zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű építményben tartanak, vagy a szabadban kerülnek megrendezésre és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja, rendezvénytartási engedélyt kell kérni a jegyzőtől.

Kulcsszavak: zenés, táncos rendezvény, rendezvénytartási engedély

A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője.

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője elektronikus úton írásban nyújtja be.

A kérelemhez mellékelni kell:

-          Vállalkozói igazolványt vagy Igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,

-          Gazdasági társaságok esetében aláírási címpéldányt

-          Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

-          Ha a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület nem a kérelmező tulajdonában van, akkor a használat jogcímére vonatkozó igazoló okiratot

-          Biztonsági tervet

-          Tűzvédelmi szabályzatot

-          Építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot

 

A biztonsági terv tartalmazza:

a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;

b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;

c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;

d) a biztonsági személyzet létszámát;

e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint

f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során tanúbizonyságot nyer, hogy a rendezvénytartó nem rendelkezik rendezvénytartási engedéllyel, az ellenőrzést végző hatóság köteles a zenés, táncos rendezvényt a helyszínen felfüggeszteni.

Hasonló jogkövetkezménnyel jár, ha a hatóság a rendezvény helyszínén az engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépését, vagy a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiányát tapasztalja.

 

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 20 nap.

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Kereskedelmi ügyek

A fellebbezés elbírálására a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jogosult.

- Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem és annak mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

- Amennyiben a kérelem a jogszabályban előírtaknak megfelel, az ügyintéző függő hatályú döntést hoz, melyben többek között értesíti az eljárásban részt vevő ügyfeleket és szakhatóságokat (a tűzvédelmi, az építésügyi, a népegészségügyi és a rendvédelmi hatóságot) az eljárás megindításáról. A szakhatósági megkeresés ezzel egy időben történik.

- A jegyző az eljárás során az ügyfelek adatait és a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

- Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedhet. A helyszíni szemléről értesítést kap az Országos Mentőszolgálat is.

- Az eljárás végén a jegyző a szakhatósági vélemények figyelembe vételével a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését. Amennyiben a rendezvénytartási engedély kiadásának feltételei fennállnak, a jegyző erről határozatot hoz és a rendezvénytartási engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, amiről igazolást ad ki.

- Az ügyintéző a rendezvénytartási engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli:           

-          a kérelmezővel

-          az eljárásban részt vevő szakhatóságokkal

-          az illetékes fogyasztóvédelmi hatósággal

-          az Országos Mentőszolgálattal

A zenés, táncos rendezvényekről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi, ami megtekinthető a www.sopron.hu weboldalon.

 

Adatváltozás bejelentése

- Az engedély jogosultja a kérelem adataiban (székhelycím, befogadóképesség, a rendezvény gyakorisága stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.

- A tevékenység megszüntetését a kapott igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

 

A zenés, táncos rendezvény tartásával kapcsolatos egyéb tudnivalók

- A rendezvénytartó ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy rendelkezik rendezvénytartási engedéllyel. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

- A szakhatóságok által előírt feltételeket a rendezvény ideje alatt folyamatosan köteles biztosítani.

- A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért. Ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

- A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

- A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

- A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

- Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagjának pedig személy- és vagyonőrnek kell lennie.

- A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Sopron Település