Budapest 04. ker. Előzetes útügyi szakhatósági eljárás

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások kivételével – szakhatóságként vesz részt jogszabályban meghatározott útügyi eljárásokban.

A szakhatósági eljárás a közlekedési hatóság megkeresésére indul, de  az ügyfélnek az engedélyezési eljárás megindítása előtt lehetősége van 1 évig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás megkérésére.

Kulcsszavak: előzetes szakhatósági, útügyi engedély, szakhatóság, út

Az írásban benyújtott kérelemnek – Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, az egyes engedély iránti kérelmek mellékletét képező tervdokumentációk felsorolását.

Az eljáráshoz szükséges tervdokumentációt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal rendelkező tervező készítheti.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

15 nap

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez az egyes közlekedési hatósági engedély iránti kérelmek esetében előírt mellékleteket szükséges csatolni.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Az építési tevékenység helye szerinti települési, Fővárosi kerületi Önkormányzat Jegyzője, döntés előkészítő a Főépítészi Iroda.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az engedélyező hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg

A jegyző által kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás 1 évig használható fel.

Budapest 04. ker. Település