Kecskemét - Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatmódosításról

Aki szálláshelyet kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyzőnek bejelenteni.

Adatváltozásnál a szálláshely szolgáltató a bejelentésben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Kulcsszavak: szálláshely engedélyezése

Bármely természetes, illetve jogi személy. 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 6. §-a, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján, aki szálláshelyet kíván üzemeltetni köteles az erre irányuló szándékát a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyzőnek bejelenteni.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,

b) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

c) a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

d) a szálláshely befogadóképességét:

da) a vendégszobák, kemping esetén – területegységek száma,

db) az ágyak száma,

e) a szálláshely használatának jogcímét,

f) a szálláshely elnevezését,

g) azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,

h) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,

i) azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

A kérelem benyújtása magánszemélyeknek ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton személyesen, illetve postai úton vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül, jogi személyeknek csak utóbbi.

Adatváltozás esetében a kérelem hiánytalan kitöltése elengedhetetlen a megváltozott adatokkal, továbbá ha az a mellékletekben meghatározott dokumentumokat is érinti, akkor azok csatolása szükséges.

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző

- határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,

- ha a szálláshely-szolgáltató a meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,

- ha a szálláshely nem felel meg a meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,

- azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki,

- ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

A bejelentést követő 8 napon belül a jegyző a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, melyről igazolás megküldésével bejelentőt valamint a hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat értesíti.

Hiánytalanul kitöltött kérelem, továbbá mellékelni kell hozzá:

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

239/2009. Korm. rendelet – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

2009. évi LXXVI. tv. – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

Kecskemét Település