Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanulók kérelmezhetik az intézményen belül másik osztályba vagy tanulói csoportba történő átsorolásukat, mely osztályfőnöki és/vagy szaktanári javaslattétellel és igazgatói döntéssel, intézményen belüli egyedi eljárás keretein belül valósulhat meg.

Kulcsszavak: Osztály váltás, csoport váltás

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanuló jogviszonyban lévő tanuló – vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője -, aki tanulmányait az intézményen belül másik osztályban vagy tanulói csoportban kívánja folytatni.

A tanuló vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője az osztályfőnök/szaktanár felé jelzi az osztály vagy csoport váltási igényét. A döntésről az osztályfőnök/szaktanár értesíti a tanulót, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselőjét.

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A kérelmet jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozás esetén a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

KK