Gyömrő birtokvédelmi eljárás kérelem

Azt a birtokost, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítanak (tilos önhatalom) birtokvédelem illeti meg. A birtokos egy éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Egy évnél régebben fennálló birtoksértés esetén, illetve, ha a birtoklás jogalapja is vitás, a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni.

 

Kulcsszavak: Birtokvédelem

Azt a birtokost, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítanak (tilos önhatalom) birtokvédelem illeti meg. A birtokos egy éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Egy évnél régebben fennálló birtoksértés esetén, illetve, ha a birtoklás jogalapja is vitás, a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni.
 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

• a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét, vagy székhelyét, aláírását, vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,

• ha a kérelmező meghatalmazott képviselő útján jár el, a meghatalmazását igazoló magánokiratot vagy közokiratot csatolni kell a kérelemhez,

• a birtoksértő fél nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét. Ismeretlen személy ellen birtokvédelmi eljárás lefolytatása nem kezdeményezhető. A jegyző egyéb adatok alapján a panaszolt fél nevét és lakcímét nem állapíthatja meg,

• a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, - ideértve a cselekmény leírását - a birtokvitával érintett dolog megjelölését (miben merül ki a birtoksértő magatartás, és miben változtatta meg az eredeti állapotot, próbálta-e a kérelmező felszólítani a birtoksértőt magatartása abbahagyására, tett-e kísérletet birtoka visszaszerzésére stb.),

• a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

• birtoksértés időpontját (pontosan mikor történt a birtoksértés vagy mióta tart a birtoksértő állapot),

• jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet, azaz a kérelmező milyen módon kívánja megszüntettetni a panaszolt állapotot, és ha megalapozottan várható a birtoksértés megismétlődése a jövőbeni eltiltást is kérni kell,

• a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak kell bizonyítani, akinek érdekében áll, hogy azokat a döntés során figyelembe vegye az eljáró hatóság. E szabályok szerint a jegyző nem folytathat le hivatalból bizonyítási eljárást, a bizonyítékokat (okiratok, fényképek, helyszínrajz) a kérelmezőnek kell benyújtani. Amennyiben semmilyen bizonyítékot nem nyújtanak be, bizonyítási indítványt nem tesznek, a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A papír alapon előterjesztett kérelmet, illetve annak mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben kezdeményezték a birtokvédelmet.


Ha a kérelem nem tartalmazza a fent felsoroltakat, a jegyző a kérelmet elutasítja. Az eljárás során hiánypótlásra egyedül az illeték meg nem fizetése esetén van lehetőség.


A jegyző az ellenérdekű felet nyilatkozattételre szólítja fel a kérelemben leírtak kapcsán, majd a felek által tett nyilatkozatok, valamint benyújtott bizonyítékok alapján döntést hoz.

Jogorvoslat:

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tarja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását a Járásbíróságon.

Tizenöt napon belül - illetve tolmács kirendelése esetén harminc napon belül - , melybe nem számít bele a kérelem ellenérdekű félnek való kézbesítéséig, illetve az ellenérdekű fél nyilatkozattételéig eltelt legfeljebb nyolc napos időtartam.

3 000 Ft értékű illetékbélyeg

Gyömrői Polgármesteri  Hivatal Jegyzői  Iroda

2230 Gyömrő, Fő tér 1.sz.  Telefon: 29/330-011/112-es mellék

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tarja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását a Járásbíróságon.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ötödik könyvének I. és II. fejezete

- A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II. 16.) Korm. rendelet

Gyömrő Település