EGER – ADÓ, ADÓELŐLEG, BESZEDETT ADÓ BEFIZETÉSE

Önadózással vagy az adóhatóság kivetéssel megállapított adó befizetése

Kulcsszavak: ADÓELŐLEG, BESZEDETT ADÓ BEFIZETÉSE

Az adót a törvényben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adót az adózó önadózással vagy az adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Önadózás esetén az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni, míg kivetéses adómegállapítás esetén az adóhatóság az adót az adózó bejelentése, bevallása alapján kivetés útján határozattal állapítja meg. Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni. A fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adó megfizetésének időpontja átutalással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adóval az adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót postára adták. Az adózók az önkormányzatunk felé teljesítendő adókat (ha a kibocsátott csekk QR kódot tartalmazza) iCsekk mobilfizetési alkalmazással is befizethetik. Az iCsekk befizetés esetén a QR kóddal ellátott csekk mobiltelefonos alkalmazás letöltését követően annak segítségével beolvasható és befizethető. Az alkalmazás segítségével bármely bankkártyájának felhasználásával teljesítheti elektronikus vagy papír alapú számlái kifizetését a QR kód beolvasását követően. Az önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával (POS) történő fizetésre, illetve az e-önkormányzati portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu - keresztül online bankkártyás fizetést is lehet teljesíteni.

 

Adófizetéssel kapcsolatos tájékoztató kézbesítése után az alábbi fizetési módokkal lehet teljesíteni adófizetési kötelezettségét:

  1. Banki átutalás
  2. Készpénzátutalási megbízás (csekk)
  3. iCsekk szolgáltatással történő befizetés
  4. POS-terminál - bankkártyás fizetés -
  5. Online bankkártyás fizetés
  6. Csoportos beszedési megbízás

http://www.eger.hu/hu/adougyek/szamlaszamok

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdő naptól, késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül felszámítja és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő építmények (a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész) utáni építményadót az adózó - az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével - a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján -március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg. A 2020. december 31. végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében, továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni, azonban 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Egyszerűsödött az iparűzési adóztatás, 2021. január 1-jétől megszűnt az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adóztatása. A helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó, aki/amely az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig (március 15.), valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig (szeptember 15.) fizeti meg. Változások történtek az iparűzési adó feltöltésben, a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés eltörlésére került. A koronavírus-járvány következtében, a kormány döntése értelmében, 2020. április 26-i naptól - a veszélyhelyzet végéig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé. A veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetését követően, az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg (jellemzően a tárgyhónapot követő hónap 15-ig).

Az eljáráshoz nem kapcsolódik nyomtatvány.

 

Az adózónak az önkormányzati adóhatóság felé nem kell díjat fizetnie. Elektronikus és POS-terminálon történő bankkártyás fizetés esetén az önkormányzati adóhatóság viseli a költségeket.

Eger Megyei Jogú Város jegyzője (önkormányzati adóhatóság)

 

Heves Megyei Kormányhivatal

Adófizetéssel kapcsolatos tájékoztató kézbesítése:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága évente kétszer küld adózóinak „Folyószámla-Egyenlegértesítő” levelet, amiben tájékoztatja az adózókat adóelőírásaikról, befizetéseikről és adóegyenlegeiről. Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózóknak lehetősége van az e-önkormányzati portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu - keresztül a megtekinteni az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő, adózással kapcsolatos fontosabb adatait (adatbejelentéseit, bevallásait, adótárgyait, befizetéseit, folyószámlája aktuális állapotát, stb.).

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményekre kiterjedő építményadóról,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról,
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról,
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet,
Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Eger Település