KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG JOGORVOSLATI ELJÁRÁSA

Közbeszerzésre, közbeszerzési eljárásra, építési, illetve szolgáltatási koncesszióra, valamint a koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indított jogorvoslati eljárás.

Kulcsszavak: Jogorvoslat, Közbeszerzés, Mellőzés, Koncesszió, Tervpályázat, Döntőbizottság

A Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. Az eljárás megindítására irányuló kérelem és a hivatalbóli eljárást kezdeményező irat kizárólag írásban, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt terjeszthető elő.    

A jogorvoslati eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartás kötelező.

Az elektronikus kapcsolattartás az elektronikus formanyomtatványok útján lehetséges. Jogorvoslati kérelem, illetve hivatalbóli kezdeményezés megfelelő benyújtása érdekében az „Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó jogorvoslati kérelem/kezdeményezés beterjesztéséhez”, míg egyéb beadványok (pl. hiánypótlás, észrevétel, új meghatalmazás csatolása) beküldéséhez az „Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó egyéb iratok beterjesztéséhez” című elektronikus formanyomtatvány alkalmazható. Az elektronikus formanyomtatványok kizárólag az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK – elérhető és telepíthető a www.nav.gov.hu internetes portálról) segítségével tölthetők ki, és a szükséges mellékletekkel együtt - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviseletet ellátó személy ügyfélkapujáról ügyfélkapus bejelentkezés után küldhetők be a Döntőbizottsághoz. Az elektronikus úton történő kapcsolattartás során a Döntőbizottság az általa hozott döntéseket (végzések, határozat) és egyéb iratokat arra az ügyfélkapura kézbesíti, ahonnan utolsóként küldött be iratot az ügyfél (vagy meghatalmazottja).

A Döntőbizottság eljárását kezdeményező iratban (jogorvoslati kérelem vagy hivatalbóli kezdeményezés) meg kell jelölni 

  1. a kérelmező, kezdeményező és képviselőjének (ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, jogtanácsos) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői, kezdeményezői jogosultságot alátámasztó tényeket;
  2. a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét, a közbeszerzés tárgyát és – részajánlattétel esetében – a jogorvoslattal érintett részt, vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát;
  3. a jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező, kezdeményező arról való tudomásszerzésének időpontját valamennyi kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan;
  4. a megsértett jogszabályi rendelkezést valamennyi kérelmi elemre vonatkozóan, valamint a jogsértő eseményt és annak bizonyítékait;
  5. a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait valamennyi kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan;
  6. ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait;
  7. a közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező, kezdeményező által ismert nevét, székhelyét (lakóhelyét);
  8. az esetleges előzetes vitarendezés lefolytatását, továbbá annak eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát, amelyet csatolni is kell.

A benyújtott kérelem mellett, a kérelem szerkeszthető formátumú változatát is a Közbeszerzési Döntőbizottság rendelkezésére kell bocsátani.

Amennyiben a kérelmező által benyújtott jogorvoslati kérelem vagy kezdeményezés a fenti követelményeknek nem felel meg, akkor a kérelmezőt a Döntőbizottság hiánypótlásra szólíthatja fel. A hiánypótlást 5 napon belül teljesíteni kell. Ha a kérelmező, kezdeményező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Döntőbizottság a kérelmet, kezdeményezést visszautasítja.

A fentieknek megfelelő kérelem, kezdeményezés beérkezését követően a jogorvoslati eljárás megindul, és az érintett közbeszerzési eljárás, illetve beszerzés ajánlatkérőjének, beszerzőjének a beszerzéssel kapcsolatosan keletkezett iratokat rendelkezésre kell bocsátania.

A közbeszerzési szerződés jogsértő módosítása vagy teljesítése, valamint közbeszerzési eljárás mellőzése esetén a Döntőbizottság döntését hatvan napon belül hozza meg.

Egyéb esetben a Döntőbizottság döntését az eljárás megindításától számított tizenöt, tárgyalás tartása esetén huszonöt napon belül hozza meg.

Az ügyintézési határidő egy alkalommal, tíz nappal meghosszabbítható. 

Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó jogorvoslati kérelem/kezdeményezés beterjesztéséhez

Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó egyéb iratok beterjesztéséhez

Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásához (közigazgatási per)

A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértéke az alábbiak szerint került meghatározásra:

Az igazgatási szolgáltatási díj alapja az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, koncessziós beszerzési eljárás, valamint tervpályázati eljárás esetében a beszerzés becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 0,5%-a, de legalább 200 000 forint, legfeljebb 25 000 000 forint.

Uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési eljárás, koncessziós beszerzési eljárás, valamint tervpályázati eljárás esetében a beszerzés becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 0,5%-a, de legalább 200 000 forint, legfeljebb 6 000 000 forint.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a megjelölt kérelmi elemek számához igazodóan a következő:

1-3 közötti számú kérelmi elem esetében a díj mértéke megegyezik a fentiekben meghatározott összeggel;

4-6 közötti számú kérelmi elem esetében a fentiekben meghatározott összeg 125%-a;

7-10 közötti számú kérelmi elem esetében a fentiek szerint meghatározott összeg 150%-a;

11-15 közötti számú kérelmi elem esetében a fentiek szerint meghatározott összeg 175%-a;

16 vagy afeletti számú kérelmi elem esetében a fentiek szerint meghatározott összeg kétszerese.

A kérelemhez csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást.

Számlaszám:

Magyar Államkincstár MNB

10032000-01720361-00000000

Közbeszerzési Döntőbizottság

Fővárosi Törvényszék

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

45/2015 (XI. 2.) MvM rendelet (a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról)

ME KFF HÁT