ZALAEGERSZEG – VÍZIKÖZMŰRE TÖRTÉNŐ UTÓLAGOS CSATLAKOZÁS IRÁNTI KÉRELEM

A műszakilag átadott víziközmű-beruházás keretében létrejött - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata saját elhatározásából önállóan vagy az érdekeltek együttműködésével megvalósított - víziközműre történő utólagos csatlakozás esetén az érdekeltek utólagos csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni a rendeletben foglaltak kivételével.

Kulcsszavak: VÍZIKÖZMŰRE TÖRTÉNŐ UTÓLAGOS CSATLAKOZÁS IRÁNTI KÉRELEM

A víziközműre történő utólagos csatlakozás iránti kérelmet az a lakossági felhasználó nyújthatja be, aki Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközműre közvetlenül vagy bekötővezetékkel utólagosan csatlakozó ingatlan tulajdonosa, vagy tényleges használója.

Az ügyfelek postai úton, elektronikus úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatnak be kérelmet. (Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. Telefon: 92/502-125; 92/502-100/ 214 mellék)

A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt, valamint a benyújtandó mellékleteket:

 - elektronikus úton https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_TELEPULESUZEM&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A kérelmet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. cím alatt nyújtható be.

- Ügyintézési határidő: Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem elbírálható, úgy a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül döntést hoz a hatóság, egyéb esetben 60 napon belül.

- Az érdekelt az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegét a döntés véglegessé válását követő naptól számított 30 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A 30 napos határidőre történő megfizetés alól mentesül az, aki részletfizetési kedvezményt vagy halasztást kapott.

- A víziközműre csatlakozni - a Polgármesteri Hivatal által kiállított - az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolás birtokában lehet.

Kérelem víziközműre történő utólagos csatlakozáshoz, valamint a benyújtandó mellékletek:

- ivóvízellátás és szennyvízelvezetés esetén: a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció (1 pld.)

 - amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között létrejött szerződés 1 pld-t is csatolni szükséges

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe.

Az ügyet intéző szerv: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport.

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (cég esetében) elektronikus úton benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési illetéke 5000 forint, amelyet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára 11749008- 15432704-03470000 utalással kell megfizetni, melynek utalási bizonylatát a fellebbezéshez csatolni kell. Utaláskor a fellebbező nevét, a fellebbezéssel érintett döntés ügyiratszámát, valamint a fellebbezési illetéket, mint jogcímet is fel kell tüntetni. A fellebbezés papíralapú benyújtása esetén az illetéket a fellebbezésen elhelyezett illetékbélyeg útján is lehet teljesíteni.

Kérelem víziközműre történő utólagos csatlakozáshoz

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Zalaegerszeg Település