a településkép védelméről szóló 42/2017. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban TKR ), a TKR 62.§ -ában foglalt esetekben, reklám és reklámhordozó elhelyezések, továbbá építési engedélyhez, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és építmények rendeltetése megváltoztatása tekintetében.

">

ZALAEGERSZEG - TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

Zalaegerszeg MJV polgármestere településképi bejelentési eljárást folytat le a településkép védelméről szóló 42/2017. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban TKR ), a TKR 62.§ -ában foglalt esetekben, reklám és reklámhordozó elhelyezések, továbbá építési engedélyhez, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és építmények rendeltetése megváltoztatása tekintetében.

Kulcsszavak: TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

Építtető, vagy meghatalmazottja.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

A településképi bejelentési eljárás lefolytatását megelőzően településkép-védelmi szakmai konzultáció kérhető.

A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt:

 - elektronikus úton https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_TELEPULESKEP&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A kérelmet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. cím alatt nyújtható be.

A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén településképi kötelezési eljárás indítható és településkép-védelmi bírság szabható ki.

Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat polgármestere településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 2 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el.

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és azt a polgármester a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg, vagy az eljárást nem szünteti meg.

Ha a polgármester a településképi bejelentést tudomásul veszi, a tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni, valamint a reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, a rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról 6 hónapon belül gondoskodni kell.

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének átruházott hatáskörében a Polgármester jár el.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A településképi bejelentési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti jogszerű hallgatásnak van helye

Településképi eljárás – kérelem, (TKR 6. sz. melléklete)

Zalaegerszeg Település