Tanulói mulasztás igazolása

A tanuló vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője, a tanuló hiányzása esetén igazolást nyújthat be.

Kulcsszavak: Betegség igazolása, mulasztás igazolása, hivatalos távollét, iskolaérdekű távollét

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanuló jogviszonyban lévő tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője.

A tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője a tanuló mulasztását a vonatkozó jogszabályban, illetve a Házirendben meghatározottak szerint igazolja. Szakképzés esetén a gyakorlati hely felé is igazolni kell a hiányzást (ún. táppénzes papír benyújtásával).

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény (általános iskola vagy a középfokú intézmény)

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A kérelmet jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozás esetén a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

A tanuló, a szülő, a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

KK