Árvaellátás iránti igény, ha az elhunyt nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban részesült (ARVA_02)

Árvaellátás megállapításra irányuló eljárás, ha az elhunyt saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban (ideértve a táncművészeti életjáradékot és az átmeneti bányászjáradékot is), vagy szolgálati járandóságban részesült, és kizárólag Magyarországon szerzett szolgálati idővel rendelkezett.

Kulcsszavak: árvaellátás, hozzártartozói nyugellátás, árva, ARVA_02

Az árvaellátás megállapítását ebben az eljárásban az a személy kérheti, akinek szülője, nagyszülője, testvére öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban vagy szolgálati járandóságban részesült.

A kérelmet előterjesztheti az igénylő, törvényes képviselője (szülője, gyámja, gondnoka), illetve meghatalmazottja.

Ki kell tölteni a kérelmezett ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt.

Amennyiben valamely, az árvaellátásra jogosító feltétel bekövetkezését igazolni szükséges, akkor erről a megfelelő okiratot is csatolni kell az igénybejelentéshez (ezeket az űrlap kitöltésekor ismertetjük), illetve alább, a „benyújtandó dokumentumok” pontban is megtalálhatóak.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az ügyintézési határidő az igény beérkezését követően 60 nap.

Az ellátás megállapítása esetén annak összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A nyugellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Árvaellátás iránti igény, ha az elhunyt nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban részesült elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Az igényelbíráláshoz javasoljuk mellékelni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (vagy az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói végzést), illetve az árva születési anyakönyvi kivonatát.

Tanulmányok folytatása címén történő igénylés esetén mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított és hitelesített igazolást. Az igazolás a „Dokumentumok” cím alatt elérhető, letölthető.

külföldön tanuló árvának az oktatási intézmény által kiállított igazolással kell igazolni a tanulmányok folytatását. Az igazolás a „Dokumentumok” cím alatt elérhető, letölthető.

Megváltozott munkaképességű árva esetén kérjük mellékelni az egészségi állapotát minősítő, rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, a tartós betegséget, fogyatékosságot igazoló szakorvosi dokumentációt (leletek, zárójelentések, kezelésre vonatkozó orvosi iratok) kell mellékelni, melyek alapján kezdeményezhető az igénylő orvosszakértői vizsgálata.

Nem kötelező mellékelni, ha az elhunyt személy, a részére megállapított ellátás folyósítása mellett keresőtevékenységet végzett, az erre vonatkozó dokumentumot, vagy hitelesített másolatát.

Az árvaellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljáró szerv a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be árvaellátás iránti igényüket.

Személyesen: A kérelem előterjeszthető személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker. Váci út 73.), illetve bármely kormányablakban.

Postai úton: A kérelem postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak címezve nyújtható be. Postacím: 1820 Budapest.

Az ellátásra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

NYUFIG_ESZF