Békéscsaba - Településképi bejelentési eljárás

Az önkormányzat polgármestere településképi bejelentési eljárást

a) folytathat le építési engedélyhez és egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek, az önkormányzat településképi rendeletében meghatározott tevékenységek, építési tevékenységek és rendeltetésmódosítások,

b) folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése

tekintetében.

Kulcsszavak: Településkép

Az ügyindításra a tervezett tevékenységet végző ügyfél vagy meghatalmazottja jogosult.

A településképi bejelentési eljárást az ügyfél bejelentés formájában a polgármesternél kezdeményezi.

A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén településképi kötelezési eljárás indítható és településkép-védelmi bírság szabható ki.

Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat polgármestere településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el.

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben és a településképi rendeletben megfogalmazott előírások megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási bírság szabható ki a reklám közzétevőjével szemben, amelynek mértéke 500 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet. A bírság a jogsértő állapot előírt határidőn belüli megszüntetésének elmulasztása miatt ismételten is kiszabható.

Ügyintézési határidő: 15 nap

Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz című formanyomtatvány, továbbá a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb tervet. Rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni.

3000,- Ft eljárási illeték

Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere

A polgármester önkormányzati hatósági döntésével szemben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

Békéscsaba Település