VESZPRÉM - ÉPÍTMÉNYADÓ

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül.

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Kulcsszavak: Építmény adó veszprém adó Építmény

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, használatba vétel stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint  az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatványok az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Építményadó ügytípusnál kiválaszthatóak.

Azon ügyfelek – akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek – szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Amennyiben nem egyéni vállalkozó magánszemély (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, az megtalálható a lap alján a "Kapcsolódó dokumentumok" címszó alatt.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie.

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Az adó mértéke a hatályos Ör. alapján:

a) 1100 Ft/m2/év a b) és c) pont kivételével,

b)  350 Ft/m2/év a magánszemély adóalany 40 m2 alapterületet el nem érő gépjárműtárolója (ide értve a teremgarázst és mélygarázst)  esetén, amennyiben az nem szolgál üzleti célt,

c)  300 Ft/m2/év a vállalkozó adóalany lakása, amennyiben kizárólag lakás céljára szolgál.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét teljesítheti belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel,  E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az  E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Építményadó beszedési számla: 11748007-15430001-02440000

Az éves adó összegét két egyenlő részletben kell megfizetni, az I. félévi adó megfizetésének határideje március 15., a II. félévi adó megfizetésének határideje szeptember 15.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodájánál benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Nyrt.-nél vezetett 11748007-15430001-03470000 számú Államigazgatási Eljárási Illeték számlára kell megfizetni.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik (pl. bontás, megsemmisülés) az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Rendeleti mentességek:

Törvény szerinti mentesség:

Az adatbejelentést a mentességet élvező építményekkel kapcsolatban is be kell nyújtani.

Építményadó adatbejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Veszprém Település