Budapest 11 Vadkár ügyek

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igénnyel kapcsolatban a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek intézése.

Kulcsszavak: vadkár

Kárfelmérési eljárás megindítására jogosult károsult.

Bejelentésre irányuló kérelem benyújtása szükséges.

Ügyintézési határidő: teljes eljárásban hatvan nap.

Bejelentés a megfelelő adattartalommal kitöltve.

Mellékletként csatolandó: nyilatkozat az egyezség hiányáról, igazolás a kárért felelős személy írásbeli megkereséséről (pl. tértivevény, feladási igazolás).

Az eljárási költség előleg 40.000,- Ft.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel. Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye. A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő (a továbbiakban: szakértő) végezheti. A szakértőt a jegyző három munkanapon belül rendeli ki. A kár felmérését - a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok szerint - a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni. A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor. A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Abban az esetben, ha a károsult kérésére a közjegyző előzetes bizonyítási eljárás keretében vadkár felmérés céljából szakértőt rendel ki, a szakértő a kárfelmérési eljárás megindításáról, valamint a helyszíni felmérés helyéről és időpontjáról köteles igazolható módon értesíteni a vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosult a szakértő eljárásáról készülő jegyzőkönyvben foglaltakra jogosult észrevételeket tenni a kár tényével és mértékével összefüggésben. Ha a vadászatra jogosult képviselője a szakértő értesítése ellenére nem jelenik meg a kárfelmérési eljárás helyszínén, úgy ez az eljárás lefolytatását nem akadályozza.
A bejelentés papír alapon és elektronikusan is benyújtható. Gazdálkodó szervezet (jogi személy, egyéni vállalkozó) és jogi képviselővel eljáró fél a bejelentést kizárólag elektronikusan nyújthatja be.

Vadkár bejelentés

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény,

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény,

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet,

az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet,

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,

az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről,

valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Budapest 11. ker. Település