MISKOLC - Reklámhordozó utáni építményadó

A helyi adókról szóló törvény szabályaival összhangban, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének építményadóról szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint 2018. január 1. napjától 2020. július 15. napjáig az építményadó kötelezettség kiterjedt az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozóra.

Kulcsszavak: MISKOLC - Reklámhordozó utáni építményadó

A 2020.07.14. napjáig hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól a magánszemély adóalany, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell építményadó adatbejelentését teljesítenie.

Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adatbejelentést joghatás kiváltására alkalmas módon, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják az adatbejelentést.

Az önkormányzati adóhatóság, a hatáskörébe tartozó adókra, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változás-bejelentési) nyomtatványait.

Az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany az adatbejelentési kötelezettségét, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén, papíralapon is – teljesítheti

Az adóhatóság a kötelezettségek megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kellett az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentését teljesítenie.

Az adózónak az építményadót minden év március 15. és szeptember 15. napjáig két egyenlő részletben kellett megfizetnie.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Építményadó ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése               Ágazat                       Ügytípus

Adatbejelentés reklámhordozó                         Adóügy                     Építményadó

utáni építményadóról

Nyilatkozat az adómentesség                            Adóügy         Általános adónyomtatványok

igénybevételéről                 

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A Reklámhordozó utáni építményadó összegét és a fizetési határidőt az önkormányzati adóhatóság határozatban közli az adó alanyával.

Az eljárás díj, illeték és költségmentes.

Az adóhatóság által megállapított adót - ha az adózás rendjéről szóló törvény vagy fizetési kötelezettséget megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik - a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni.

A fizetési kötelezettséget az önkormányzat 10700086-42689106-52200005 számú építményadó beszedési alszámlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell teljesíteni.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

(Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője.)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

 

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

A Rendeletben foglaltak szerint, az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, négyzetméterben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

Az adó mértéke 12.000 Ft/m2/év.

A fizetési kötelezettség teljesítéséhez az Önkormányzati Adóhatóság bankszámlaszámai.

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Miskolc Település