MISKOLC – Belterületbe vonás lefolytatása iránti eljárás kezdeményezése

Külterületi ingatlan vonatkozásában a belterületbe vonási eljárást a megyei kormányhivatal folytatja le, a kérelem előterjesztésére kizárólag az ingatlan fekvése szerinti helyi önkormányzat – jelen esetben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogosult. Az ügyfél ennélfogva az Önkormányzatnál csak a belterületbe vonási eljárás lefolytatása iránti kérelmét terjesztheti elő. A belterületbe vonási eljárás költségeit a kérelmező ügyfél köteles viselni.

Kulcsszavak: MISKOLC – Belterületbe vonás lefolytatása iránti eljárás kezdeményezése

A belterületbe vonás iránti eljárás lefolytatására irányuló kérelmet az érintett ingatlan tulajdonosa, több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos együttesen személyesen vagy képviselőjük útján eljárva terjeszthetik elő. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Amennyiben az ügyfél nem saját tulajdonú ingatlan belterületbe vonását kívánja kezdeményezni szükséges az eljárását igazoló további iratokat (pl. meghatalmazás, hozzájárulás vagy felszólítás) csatolni.

A belterületbe vonás iránti eljárás lefolytatásának kezdeményezése érdekében az ügyfélnek szükséges kitöltenie a jelen ügytípusra rendszeresített formanyomtatványt. A nyomtatványon szükséges megadnia az ott rögzített információkat. Több tulajdonos esetén, valamennyi tulajdonostársnak kérelmeznie kell az ingatlan belterületbe történő vonását és meg kell tennie a nyomtatványban szereplő nyilatkozatokat. Az eljárás hatékonyabb lefolytatása érdekében javasolt, hogy (ingatlanonként) az ügyfél egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja tulajdonosi jogállását a kérelem előterjesztésekor, valamint – amennyiben telekhatárváltozás várható – a változási vázrajzokat és az ahhoz kapcsolódó területkimutatást a kérelemmel egyidejűleg benyújtsa.

A kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályának címezve kell benyújtani elektronikus úton vagy papír alapon. Az e-mail útján történő kézbesítés nem minősül elektronikus előterjesztésnek.

Valamennyi szükséges dokumentum beérkezését követően az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmeket megvizsgáló szakmai bizottsága megvizsgálja, hogy a kérelem támogatására van-e lehetőség, azaz elsősorban megfelel-e a helyi és országos szintű szabályozásoknak, a városfejlesztési terv előírásainak. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy a belterületbe vonás eredményeképpen az Önkormányzat szolgáltatásnyújtási kötelezettségei növekednek (közműellátás, kommunális hulladékszállítás, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés biztosítása stb.), így a kérelem előterjesztésének támogathatósága kapcsán az Önkormányzat további feltételeket írhat elő (útlejegyzés, közművesítés, szükség szerint a környező út belterületbe vonása stb.), melynek költségeit az ügyfél köteles viselni.

A szakmai bizottság álláspontjáról az ügyfél írásbeli értesítést kap. Amennyiben a szakmai bizottság a kérelmet támogathatónak ítéli és az előírt feltételek teljesítését az ügyfél vállalja, a kérelem közgyűlési ülésen kerül megtárgyalásra, amely dönt a kérelem tényleges támogathatóságáról és a belterületbe vonási eljárás kormányhivatal előtti kezdeményezéséről a rendelkezésre álló iratok alapján.

Az ügyfél az egyes szakmai és közgyűlési döntések meghozatalát követően folyamatos tájékoztatást kap az eljárás soron következő lépéseiről. A kérelem támogatottsága esetén az Önkormányzat – az ingatlan forgalmi értékének értékbecslő útján történő meghatározását követően – a feltételeket tartalmazó egyedi megállapodást köt az ügyféllel.

A Kormányhivatal előtti eljárás során az ügyfél köteles az Önkormányzattal együttműködni, az eljárási díjakat megfizetni.

Az ügyfél az Önkormányzattal megkötendő egyedi megállapodás alapján köteles a meghatározott időn belül a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni.

Az ügyfélt az eljárás során közreműködési kötelezettség terheli. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása. Amennyiben az ügyfél közreműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogkövetkezményekre történő felhívást tartalmazó írásbeli felszólításban meghatározott idő eredménytelen elteltét követően az eljárás megszüntetésére kerül sor.

Amennyiben a kormányhivatal előtti eljárás során az ügyfél nem tesz eleget díj- vagy járulékfizetési kötelezettségének az eljárás megszüntetésére kerül sor.

Amennyiben az ügyfél határidőben nem tesz eleget az Önkormányzattal kötött, önálló megállapodásban vállalt kötelezettségeinek, az Önkormányzat intézkedik a követelés bírói úton történő érvényesítése érdekében.

Figyelemmel arra, hogy jelen ügytípus nem minősül hatósági ügynek, így az ügyintézés ideje az Önkormányzat leterheltségének, a szükséges információk beszerzésének (ügyfél által közlendő információk, bizottsági állásfoglalás, egyeztetés, értékbecslés beszerzése, közgyűlési döntés stb.) és egyéb tényezőknek a függvényében átlagosan 6-8 hónap.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.

Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Ingatlan ügyeket kérjük kiválasztani.

A tulajdonosi jogállás igazolásához javasolt a kérelemhez egy egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolni, melynek beszerzésére elektronikus úton itt van lehetőség.

Amennyiben telekhatárváltozás várható, javasolt a változási vázrajzok és az ahhoz kapcsolódó területkimutatás benyújtása.

Az Önkormányzat előtti eljárás díjmentes.

 

A kormányhivatal előtti belterületbe vonási eljárás valamennyi költségét az ügyfél köteles viselni, melyek különösen, de nem kizárólagosan:

 

Művelés alól ki nem vont külterületi ingatlanok esetén fizetendő. Egy földrészlet esetén 30 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Több földrészletre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díja mértékéről a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése rendelkezik.

Művelés alól ki nem vont külterületi ingatlanok esetén fizetendő. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. sz. melléklete alapján a földrészlet aranykorona értékének függvényében meghatározott összeg, de legalább 20 000 forint.

Ingatlanonként 6 600 forint igazgatási szolgáltatási díj.

A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII.9.) FVM rendelet alapján a telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során  2-5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,  6-15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft, 16-25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,  26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Az Önkormányzat a földrészlet belterületbe történő vonására irányuló eljárás kezdeményezése tárgyában hozott döntésével szemben nincs helye jogorvoslatnak. A kérelem ismételten előterjeszthető.

Az Önkormányzat működésének törvényességi felügyeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal látja el.

A kérelem előterjesztése önmagában azonban még nem jelenti azt, hogy annak alapján az Önkormányzat az eljárást a kormányhivatal előtt megindítja: az Önkormányzat ugyanis a kérelem támogathatóságának kérdésében mindenekelőtt saját hatáskörében eljárva részletesen megvizsgálja, hogy a belterületbe vonás helyi- és törvényi szintű feltételei az adott esetben fennállnak-e, szükség esetén – a városfejlesztési szempontokat szem előtt tartva – maga is további feltételeket írhat elő.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ)

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

 

Miskolc Település