Hivatalos szervek részéről levéltári adatok igénylése és másolatkiadás hadigondozással kapcsolatos ügyekben

Hadirokkantak, hadigyámoltak, hadiözvegyek és hadiárvák hadigondozásra jogosító iratainak megkeresése és hiteles másolat kiadása kizárólag hivatalos szervek (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.) részére. A levéltár tájékoztatást ad a kérelmezett hadigondozással kapcsolatos iratok meglétéről vagy hiányáról, a további MNL-en kívüli lehetséges iratőrző helyekről.

Kulcsszavak: hadigondozás, hadirokkant, hadigyámolt, háborús áldozat, hadiözvegy, hadiárva, hadigondozott családtag, hadifogság, katonai szolgálat, munkaszolgálat, levéltár, másolat

Ügyben érintett hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.), amely eljárást folytat olyan ügyfél érdekében, aki:
a) katonai szolgálat;
b) kötelező katonai előképzés;
c) légitámadás és hadművelet;
d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
 során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva. Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek csak elektronikus űrlapon nyújthatják be adatigénylésüket.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

A hadirokkantság igazolására szolgáló, rendelkezésre álló dokumentumok másolatai, a hadirokkantság beállására vonatkozó ismert tények, információk : hadigondozási ügyekben kiadott határozatok. Hadigondozó bizottsághoz benyújtott, a kérelmek jogosságát bizonyító igazolások (a kérelmező illetőségi helyén működő jegyző, körjegyző, polgármester adta ki) pl. illetőségi vagy vagyoni bizonyítvány. Hadigondozási (alap)iratok: a nyilvántartó hatóságok által a hadigondozottak neve szerinti betűrendben őrzött, az egyes hadigondozottakra vonatkozóan egybegyűjtött kérelmek, tárgyalási iratok, igazoló okmányok, orvosi leletek, katonai anyakönyvi lapok, kihallgatási jegyzőkönyvek, a hadigondozotti státuszra és a pénzellátásra vonatkozó megállapító és megszüntető határozatok együttes elnevezése.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

 A Magyar Nemzeti Levéltár illetékes: azok esetében, akik számára hadigondozott, illetve hadiárva ellátást állapítottak meg, illetve folyósítottak, a megállapítás helye  vagy a háborús áldozat utolsó állandó lakhelye szerint illetékes megyei levéltárhoz (nem budapesti) kell fordulni a megkereséssel.
BFL illetékes azok esetében, akik számára a hadigondozott, illetve hadiárva ellátást a mai Budapest területén állapították meg, illetve folyósították. A kutatás megkezdéséhez az akkori kerület, illetve helység megadása szükséges. Fontos kiemelni, hogy a levéltárak a adatokat szolgáltatnak, az igény jogosságát a kormányhivatalok bírálják el.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény.

MNL ÜSZ