MBFSZ – Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból történő adatszolgáltatás

Az MBFSZ keretében működő Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár alapfeladata az – általában nagy anyagi ráfordítást igénylő – földtani, geofizikai kutatások és bányászati tevékenység során keletkezett földtani adatok gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és azok megfelelően szabályozott szolgáltatása. Ezen a felületen az Adattárból történő adatszolgáltatásra űrlapon nyújthat be kérelmet.

Kulcsszavak: MBFSZ; adattár; adattári adatszolgáltatás; Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár

Az Adattár által kezelt adatok túlnyomó része hozzáférhetőség szempontjából nyilvános. Kivételt képeznek a döntéselőkészítő adattá minősített, valamint az üzleti titokkörbe tartozó adatok. Az ilyen korlátozott hozzáférésű adatok is megismerhetők, amennyiben az adatgazda erre engedélyt ad. Ennek megfelelően az Adattárból történő adatszolgáltatásra minden magánszemély nyújthat be igényt, saját nevében vagy vállalkozása, illetve munkahelye képviseletében.

Az Adattárból történő adatszolgáltatás az alábbi esetekre vonatkozóan kérhető az igényléshez szükséges alapadatok megadásával, a beadvány kitöltésével:

  1. Fúrási dokumentációról készítendő másolat
  2. Jelentésről vagy egyéb dokumentumról készítendő másolat
  3. Digitális földtani-geofizikai térképekről, illetve egyéb digitális adatokról készítendő másolat

Az adatszolgáltatáshoz a „Benyújtandó dokumentumok” mezőben meghatározott dokumentumokat kell/lehet mellékelni. Amennyiben a feltöltött dokumentum eredetileg nem hitelesített elektronikusan, akkor a hitelesítést a feltöltést követően a felületről elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással végezheti el.

A beadvány csak valamennyi kötelező mező kitöltését és előírt melléklet csatolását követően küldhető be.

Amennyiben a beadvány megfelelő, akkor az adattári díjszabás alapján kalkulált árajánlatot adunk, és annak elfogadása után végezzük el a kívánt szolgáltatást. (Amennyiben az igényelt adatok ingyen elérhetők - pl. a honlapunkon -, arról tájékoztatást küldünk.) A megrendelt adatokat e-mail csatolmányként, vagy más, egyeztetett módon küldjük el Önnek.

Az adatok megismerésére irányuló kérelemnek az Adattári Osztály a kérelem tudomására jutását, korlátozott hozzáférésű adat esetén a felhatalmazás átadását, díjköteles szolgáltatás esetén az előzetes díjkalkuláció kérelmező által írásban történt elfogadását követően haladéktalanul, vagy a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget.

Amennyiben a kérelmező által kért adatokat vagy azok egy részét nem az MBFSZ kezeli, az Adattári Osztály a kérelmet az adatokat kezelő szervezethez továbbítja. Ha az adatokat kezelő szervezet csak késedelmesen tudja az adatokat szolgáltatni, akkor az adatszolgáltatás ideje meghosszabbodhat, melyről az MBFSZ a kérelmezőt tájékoztatja.

A kérelem elutasításáról, illetve – teljesíthetőség esetén – késedelmet okozó különleges (pl. szállítási, raktározási) körülmény felmerüléséről, annak indokaival együtt, az Adattári Osztály legkésőbb 8 napon belül írásban értesíti a kérelmezőt.

A bejelentéshez mellékelni kell:

  1. Adatgazda hozzájáruló nyilatkozata (üzleti titokra vonatkozó adatigénylés esetén) – opcionális
  2. Meghatalmazás (amennyiben nem saját nevében jár el) – opcionális

Az Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módját, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékét – a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. Korm. rendelet 10/B. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján – a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke szabályozta (ld. 2/2017. sz. MBFSZ elnöki utasítás).

A fizetendő térítési díj mértékét az 1. függelék tartalmazza. Nem üzleti célú adatigénylés esetén – pl. egyetemi hallgatók, doktoranduszok számára – az Adattári Főosztály vezetője méltányosságból engedélyezhet díjkedvezményt vagy díjmentességet. 

Amennyiben a beadvány megfelelő, akkor az adattári díjszabás alapján kalkulált árajánlatot adunk, és annak elfogadása után végezzük el a kívánt szolgáltatást.

Az MBFSZ által végzett adatkiadási tevékenység ÁFA-törvény szerinti besorolása: adókörön kívüli tevékenység. Ennek megfelelően számlakibocsátáskor ÁFA nem keletkezik.

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

Felettes szerv: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat irányítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Keresetlevél: (ÁNYK)

Kapcsolódó MBFSZ ügyleírás oldal:

Adattári adatszolgáltatás | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

Az Adattárban elérhető jelentésekről a Jelentéstári nyilvántartási adatbázis kereső felületen tájékozódhat.

Az MBFSZ Térképszerverén elérhető országos fúráspont-térkép segítségével adott területen (pl. egy település vagy akár egy nagyobb térség környékén) található fúrások elhelyezkedését és legfontosabb adatait lehet áttekinteni, lekérdezni.

A térképszerveren különféle földtani és geofizikai témájú térképek is elérhetők és webböngésző programmal interaktívan tanulmányozhatók. Egy részük közvetlenül térinformatikai programokból is megnyitható, felhasználható.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

161/2017. Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

2/2017. sz. MBFSZ elnöki utasítás a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos felszámítható költségtérítés mértékéről

MBFSZ