Szombathely MJV Önkormányzata – Városnévhasználat engedélyezése

A 16/1994. (VI.9.) önkormányzati rendelet alapján a városnevet (Szombathely, Savaria, Sabaria, Colonia Claudia Savariensium (C.C.S.), ISIS) eredeti, ragozott vagy toldalékos formában bármely személy vagy szervezet elnevezésében, illetve bármely általa szervezett rendezvény vagy általa előállított vagy forgalmazott termék megnevezésében csak előzetes engedély alapján használhatja.

Kulcsszavak: Szombathely – városnévhasználat engedélyezése

Bármely természetes vagy jogi személy illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Ügyet indíthat a személy vagy szervezet törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

A városnévhasználat engedélyezése érdekében a polgármesterhez kérelmet kell benyújtani Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének címezve.

A kérelmet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek kizárólag elektronikus úton, természetes személyek elektronikusan vagy papíralapon nyújthatják be.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

Elektronikus benyújtás az alábbi módokon lehetséges:

Természetes személyek papíralapon (postán vagy személyesen) is benyújthatják kérelmüket

A kérelmet a polgármester – előzetes véleményezés, javaslattétel céljából – a kérelmező tevékenységi köre szerint illetékes bizottságnak megküldi.

A kérelem elbírálásáról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

Az engedélyt a Közgyűlés ülésétől számított harminc napon belül kell kiadni.

Városnév használati kérelem

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A határozat a közléstől végleges, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat ellen közigazgatási pert indíthat. A kereseti kérelmet – a vitatott határozat közlésétől számított 30 napon belül – a Győri Törvényszékhez címezve, de Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Képviselői Osztályához kell benyújtani.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Képviselői Osztály, Jogi Irodáján kérhető.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/1994. (VI.9.) önkormányzati rendelete a városnév használatának szabályairól:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2599

Szombathely Település