MBFSZ – Nyilvántartásba vétel bányaüzemi felelős műszaki vezetők részére

A bányavállalkozó a bányaüzembe felelős műszaki vezetőt és helyettest (a továbbiakban együtt: bányaüzemi felelős műszaki vezető) köteles megbízni. A bányaüzemi felelős műszaki vezetőt a bányafelügyelethez be kell jelenteni.

Kulcsszavak: MBFSZ, bányaüzemi felelős műszaki vezető, nyilvántartásba vétel, bányaüzemi felelős műszaki vezetői nyilvántartás

Aki bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, és megfelel a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.

A nyilvántartásba vétel után megújítási kötelezettség nincs, az engedély visszavonásig érvényes.

A bejelentést saját nevében eljáró személy vagy annak meghatalmazottja is megteheti. 

A bányaüzemi felelős műszaki vezetői engedélyek megszerzésének eljárási rendjével kapcsolatban a következőkre kell figyelemmel lenni: 

  1. Felelős műszaki vezetői tevékenységének megkezdésére vonatkozó szándékát a Bejelentőnek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 17 a) pontja, továbbá a 3. § (5) bekezdés alapján erre hatáskörrel és illetékességgel felhatalmazott Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz, (1145 Budapest, Columbus u. 17-23., vagy 1590 Budapest Pf. 95.), mint bányafelügyeleti szervhez kell megtennie.
  2. A bejelentést annak a természetes személynek kell megtenni a bányafelügyeleti szervhez, aki engedélyt kíván szerezni (tehát nem a Bányavállalkozónak). A felelős műszaki vezetői engedély megszerzésének nem feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor felelős műszaki vezetői (helyettesi) tevékenységet végezzen. 
  3. Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének bejelentését

a) sújtólégveszélyes föld alatti,

b) gázkitörés-veszélyes föld alatti,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó föld alatti,

d) külszíni és

e) szénhidrogén (ide tartozik a szén-dioxid gáz bányászat és a föld alatti gáztárolás is)

bányaüzemre lehet megtenni.

  1. A bányaüzemi felelős műszaki vezető csak olyan, a 3. pontban feltüntetett típusú bányaüzemben végezhet tevékenységet, amelyre bejelentést tett.
  2. Bejelentés több típusú bányaüzemre is tehető, ha a bejelentésben megjelölt típusú bányaüzemre vonatkozóan a bejelentő eleget tesz a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek. A feltételeknek a megjelölt bányaüzemekre külön-külön kell fennállnia.
  3. A bejelentésben meg kell nevezni azt a bányaüzem típust, amely tekintetében a kérelmező az engedélyt meg kívánja szerezni. A bányaüzemként a 3. pontban szereplő bányaüzem típus valamelyikét kell megnevezni (és nem azt a bányászati joggal rendelkező konkrét bányaüzemet, amelyben a felelős műszaki vezetői tevékenységet a bejelentő végezni akarja).

2009. évi LXXVI törvény 22. § (1) bekezdésében és a 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint a bejelentésnek a 6. pontban leírtak mellett a következőket kell tartalmaznia:

˗ a bejelentő nevét,

˗ a bejelentő lakcímét,

˗ a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,

˗ az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.

A bejelentéshez ill. változásbejelentéshez vagy megújításhoz szükséges Adatlap (űrlap) KAÜ-s azonosítást követően tölthető ki.

Az ügytípus kiválasztásával juthat a megfelelő űrlaphoz.

A bejelentéshez a „benyújtandó dokumentumok” mezőben meghatározott dokumentumokat kell/lehet mellékelni. Amennyiben a feltöltött dokumentum eredetileg nem hitelesített elektronikusan, akkor a hitelesítést a feltöltést követően a felületről elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással végezheti el.

A beadvány csak valamennyi kötelező mező kitöltését és előírt melléklet csatolását követően küldhető be. 

 

A bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység megkezdése előtt szükséges a nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárás lefolytatása.

Sikeres benyújtást követően a nyilvántartásba vételre nyitva álló határidő: 15 nap.

A bejelentéshez csatolni szükséges: 

˗ a végzettséget igazoló oklevél vagy bizonyítvány másolatát,

˗ a szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolást,

˗ a Bejelentő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevének, címének, egyéb általa megadott elérhetőségének és a bányaüzem megnevezésének a bányafelügyelet honlapján való közzétételéhez hozzájárul, vagy nem járul hozzá,

˗ az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot,

˗ és a (3 hónapnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt a bejelentő mellékelheti (nem kötelező, de meggyorsítja az eljárást).

Bejelentéshez benyújtandó dokumentumokhoz kapcsolódó információk:

A szakmai gyakorlatot közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:  

a) a munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,

b) a munkakörben eltöltött időtartamot, és

c) a foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerű aláírását.

Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, a gyakorlati idő a munkavégzésre vonatkozó szerződéssel vagy a munkavégzés igazolására alkalmas egyéb dokumentummal – így különösen az adott időszakra vonatkozó munkakönyvvel vagy fizetési jegyzékkel – is igazolható.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28.§ (4) értelmében az MBFSZ a felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a jogosult személy természetes személyazonosító adatait, iskolai végzettségének megnevezését és oklevelének számát. Ezen nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A nyilvántartásba bejegyzett felelős műszaki vezető hozzájárulása esetén a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a honlapján közzéteszi a felelős műszaki vezető nevét, címét, egyéb általa megadott elérhetőségét és a bányaüzem megnevezését (16/2013. (IV.19.) NFM rendelet 7.§ (4) bekezdés).

Amennyiben a Bejelentő az erkölcsi bizonyítványt nem mellékeli, vagy az 3 hónapnál régebbi, az MBFSZ a hatósági erkölcsi bizonyítványt hivatalból megkéri az illetékes hatóságtól. Azonban:  Az MBFSZ javasolja a bejelentőknek a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését és a bejelentéshez mellékelését, mert ez gyorsítja az eljárást.

Az MBFSZ javasolja, hogy a kérelmező a kérelmében tegyen nyilatkozatot a tekintetben, hogy amennyiben a bányafelügyelet a kérelmének helyt ad, akkor a fellebbezési jogáról lemond. E nyilatkozat alapján a felelős műszaki vezetői engedély a határozathozatal napján véglegessé válik.

A nyilvántartásba vétel a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet alapján 9.000,- Ft (Kód: A1420), amelyet e rendelet 2. § (2) bekezdésében feltüntetett számlaszámra (MBFSZ-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára) kell befizetni. Közleményben feltüntetendő: „A1420 felelős műszaki vezető nyilvántartásba vétele”

A nyilvántartásba vétel díját egyszer, a bejelentés benyújtásakor kell leróni
 

 

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

Felettes szerv: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat irányítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Keresetlevél: (ÁNYK)

Kapcsolódó MBFSZ ügyleírás oldal:

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/felelos-muszaki-vezetok

A bányaüzemi felelős műszaki vezető nyilvántartásban szereplő aktuális névjegyzék elérhető itt:
Bányaüzemi felelős műszaki vezetők | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet  a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 

MBFSZ