VESZPRÉM – FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYBEN TANULÓK BÉRLETI TÁMOGATÁSA

A felsőfokú intézményben tanulók bérleti támogatása a veszprémi lakóhelyű, de más városban albérletben élő hallgatók részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Kulcsszavak: felsőfokú intézményben tanulók bérleti támogatása

Az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező 25 éven aluli hallgató, aki nem Veszprémben lévő felsőfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton államilag finanszírozott első alapképzésben vesz részt és bérelt lakásban vagy albérletben él, mert a kollégiumi felvétele írásban elutasításra került, feltéve, hogy az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

A felsőfokú intézményben tanulók bérleti támogatása iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen Veszprém Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.).

 

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

 

Kitöltött kérelem nyomtatvány /e-papír.

Kérelem felsőfokú intézményben tanulók albérleti támogatásához

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

A hallgató nevére szóló bérleti vagy albérleti szerződés és a kollégiumi felvétel elutasításáról szóló döntés.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül.  A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A bérleti támogatás összege havi 4.000 Ft, melyet utólag, a hónap 10. napjáig kell a kérelmező bérleti címére utalni.  A bérleti támogatás a hallgatót a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a bérleti vagy albérleti szerződés érvényességének időtartamára, legfeljebb azonban a tanévre illeti meg. Ha valamely feltétel megszűnik, a bérleti támogatást a feltétel megszűnése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település