Győr - Ápolási támogatás

18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozó otthoni ápolását, gondozását végző személy részére megállapított támogatás.

Kulcsszavak: ápolás támogatás

Az a Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végzi, és akinek az ápolt Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, valamint az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

Kérelem benyújtása mellékletekkel együtt Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára, illetve az eljárás során a helyszíni szemle elvégzésének biztosítása.

Az ügyintézési határidő hatvan nap.

1. Kérelem

2. Igazolás a kérelmezővel egy lakásban együtt lakó személyeknek,

 

A fenti jövedelmek igazolására

nyújtható be.

3. A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozat.

4. 30 napnál nem régebbi igazolás a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

5. A lakás nagyságának igazolására szolgáló dokumentum.

6. A lakás használati jogcímének igazolására szolgáló dokumentum, kivéve a tulajdoni lapot és az Önkormányzat tulajdonát képező bérlakások esetén a bérleti szerződés.

7. A lakásban együtt élő, de bíróság által megosztott lakáshasználattal rendelkező adósok esetén, közös nyilatkozat arról, hogy az adósság milyen arányban terheli a feleket.

8. A lakáshasználat megosztásáról szóló jogerős bíró végzés.

9. Orvosi igazolás a tartós betegségről.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. §-a értelmében ápolási támogatás iránti eljárásban első fokon Győr Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Kérelem ápolási támogatás megállapításához (PDF)

Győr Település