MISKOLC – Kártalanítás iránti kérelem előterjesztése

Amennyiben az ügyfél tulajdonában álló ingatlan használatát, vagy a tulajdonos ingatlannal történő rendelkezési jogát a városrendezési tervben az ingatlanra meghatározott cél korlátozza, az ügyfél – meghatározott feltételek fennállása esetén – kezdeményezheti korlátozási kártalanítás megfizetését, vagy a tulajdonában álló ingatlan megvásárlását.

Kulcsszavak: MISKOLC – Kártalanítás iránti kérelem előterjesztése

A kártalanítás iránti kérelmet az terjesztheti elő, akinek a tulajdonában álló ingatlan használatát, vagy a tulajdonos ingatlannal történő rendelkezési jogát Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: városrendezési terv vagy MÉSZ) az ingatlanra (főszabályként a tulajdonjogának keletkezését követően) meghatározott cél korlátozza.

 

Több tulajdonos esetén a kérelmet valamennyi tulajdonos együttesen személyesen vagy képviselőjük útján eljárva terjeszthetik elő. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Amennyiben az ügyfél tulajdonában álló ingatlan használatát, vagy a tulajdonos ingatlannal történő rendelkezési jogát a MÉSZ az ingatlanra (főszabályként a tulajdonjogának keletkezését követően) meghatározott cél korlátozza, az erre az ügyre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti korlátozási kártalanítás megfizetését, vagy – jelentős mértékű korlátozás esetén – a tulajdonában álló ingatlan Önkormányzat általi megvásárlását. A nyomtatványon meg kell adnia a kért információkat, valamint csatolni szükséges a megjelölt dokumentumokat ahhoz, hogy a kérelmét a kártalanítási kérelmeket megvizsgáló szakmai bizottság elbírálja.

A kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályának címezve kell benyújtani elektronikus úton vagy papír alapon. Az e-mail útján történő kézbesítés nem minősül elektronikus előterjesztésnek.

A szakmai bizottság álláspontjáról az ügyfél írásbeli értesítést kap. Amennyiben a szakmai bizottság a kérelmet támogathatónak ítéli, a kártalanítási kérelem elbírálásáról annak összegszerűségétől függően az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott döntéshozó dönt.

Amennyiben az ügyfél és az Önkormányzat között – a kártalanításra vonatkozó kérelem benyújtásától számított egy éven belül vagy az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat általi megszerzésére történő felhívás esetén öt éven belül - nem jön létre megállapodás, az ügyfél a megyei kormányhivatal előtt kezdeményezheti a korlátozási kártalanítás megállapítására vagy pedig a kisajátításra kötelezési eljárásra irányuló eljárást.

Az ügyfélt a kártalanításra való jogosultsága kapcsán bizonyítási kötelezettség terheli.

Kártalanítási kérelem esetében, ha a kérelem benyújtásától számított egy éven belül nem jön létre megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet az illetékes megyei kormányhivatal előtt kell kezdeményezni.

A korlátozás előírása miatt a tulajdonszerzésre történő felhívás esetén, ha az ingatlan megszerzéséről szóló megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított öt éven belül nem jön létre, a tulajdonos lehetősége nyílik arra, hogy kérje a kisajátítási eljárás megindítására kötelezést az illetékes megyei kormányhivatal előtt.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.

Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Ingatlan ügyeket kérjük kiválasztani.

 

Az Önkormányzat előtti eljárás díj- és illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottsága

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Az ügyfélnek joga van az Étv. 30. §-a alapján a területileg illetékes megyei kormányhivatalhoz fordulni, ha közte és az Önkormányzat között - a kérelem benyújtásától számított egy éven belül, az ingatlan megvásárlására történő felhívás esetén öt éven belül - nem jön létre megállapodás. Ebben az esetben kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet az illetékes megyei kormányhivatal folytat le a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint.

A sérelmesnek tartott kormányhivatali döntéssel szemben közigazgatási per kezdeményezésére van lehetőség.

A kisajátítási hatóság döntésével szemben közigazgatási per kezdeményezésére van lehetőség.

A kártalanításra való jogosultság részletes feltételeit, illetve azt, hogy mikor lehet kérelmezni az ingatlan Önkormányzat által történő megvételét, az Étv. 30. §-a, valamint a kisajátításról szóló CXXIII. törvény tartalmazza.

Az Étv. 30. § (9) bekezdése alapján a korlátozás következtében ingatlan megvásárlására irányuló felhívás egyben korlátozási kártalanítás megfizetése iránti kérelemnek is minősül.

Az ügyfél korlátozási kártalanításra való jogosultságát igazoló dokumentumok.

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ)

Miskolc Település